Upravno vijeće

Upravljačko tijelo u dječjem vrtiću je Upravno vijeće.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

  1. uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Virje:
  1. predlaže Općinskom vijeću Općine Virje:
  1. donosi odluke i obavlja sljedeće poslove:

Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, odlukom o osnivanju dječjeg vrtića, Statutom i drugim općima aktima dječjeg vrtića.

Upravno vijeće ima pet članova. Tri člana imenuje Osnivač, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga i jednog člana biraju odgojitelji i stručni suradnici iz svojih redova. Članovi Upravnog vijeća imenuju se, odnosno biraju, na četiri  godine i mogu biti ponovno imenovani, odnosno birani.

Članovi Upravnog vijeća vrtića – 2020. – 2024.

  1. Kristina Filipović – predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica Osnivača
  2. Marko Kovačić – član, predstavnik Osnivača
  3. Danijel Botinčan – član, predstavnik Osnivača
  4. Martina Rengel – članica, predstavnica roditelja
  5. Željka Gabaj – članica, predstavnica odgojiteljica

 

Ravnatelj/ica

Ravnatelj/ica je poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića.

Ravnatelj/ica:

Ravnateljica: Maja Šobak

 

Stručni suradnik/ica – pedagog/inja

Stručni suradnik/ica radi na stručno razvojnim poslovima i poslovima predškolskog odgoja.

Stručni suradnik sudjeluje u ustroju i obavljanju stručno-pedagoškog rada Vrtića, predlaže i ostvaruje Godišnji plan i program rada Vrtića iz svojega djelokruga te izrađuje izvješća o njegovom izvršenju. Predlaže i ostvaruje program odgojno-obrazovnog rada s djecom, ustrojava rad i prati realizaciju rada  u odgojnoj skupini, definira kriterije i načine praćenja razvoja djece u skupini koje obavljaju odgojitelji, pruža stručnu pomoć odgojiteljima. Brine o cjelovitom odgojno-obrazovnom procesu, predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada koji doprinose optimalnom razvoju dječjih sposobnosti, kontinuirano prati razvoj djece, sudjeluje u identifikaciji djece s teškoćama u razvoju i prilagođavanju programskih zahtjeva i drugih uvjeta za djecu s teškoćama u razvoju. Sudjeluje u obavljanju poslova upisa djece u Vrtić te formiranju odgojnih skupina. Planira oblike suradnje s roditeljima i pomaže im u rješavanju odgojnih situacija. Kontinuirano prati i ugrađuje znanstvenu spoznaju te prati stručnu literaturu, izrađuje Plan i program stručnog usavršavanja te sudjeluje na seminarima i savjetovanjima.

Pedagoginja: Iva Ravlić (24h tjedno)

 

Odgojiteljsko vijeće 

Stručno tijelo u dječjem vrtiću je Odgojiteljsko vijeće i čine ga sve zaposlene odgojiteljice.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju dječjeg vrtića, Statutom i općim aktima dječjeg vrtića. Odgojiteljskom vijeću predsjedava ravnatelj ili druga osoba koju on ovlasti. Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama. Sjednice se sazivaju prema potrebi., a moraju se obavezno održati na početku i na kraju pedagoške godine. Odgojiteljsko vijeće predlaže Godišnji plan i program rada iz svojeg djelokruga i izrađuje izvješće o ostvarivanju programa rada, aktivno sudjeluje u izradi Kurikuluma ustanove.

Odgojiteljice izrađuju i izvršavaju tromjesečne, tjedne i dnevne planove i programe odgojno-obrazovnog rada te izvješća o ostvarivanju istih. Ostvaruju neposredne zadaće odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi u odgojnoj skupini. Redovito se pripremaju za rad s djecom, sustavno prate, bilježe i unapređuju stručni rad s djecom, prate psihofizički i intelektualni razvoj djece, vode brigu o pravilnom ritmu aktivnosti djece unutar cjelodnevnog boravka djeteta u Vrtiću. Skrbe o prostoru u kojem borave djeca, posebice s obzirom na njegovu pedagošku i estetsku osmišljenost i higijensko zdravstvene uvjete, skrbe o didaktičkim i drugim sredstvima Vrtića neophodnim u radu s djecom te vode brigu o ispravnosti tih sredstava. Surađuju s roditeljima u cilju postizanja što veće kvalitete djetetova života. Planiraju i realiziraju individualni plan permanentnog stručnog usavršavanja, prate stručnu literaturu i sudjeluju na stručnim seminarima.

Odgojiteljice: Željka Gabaj, Kristina Legradi, Marina Makar, Tamara Brežnjak, Marica Ljubić, Ana Ščapec, Klara Grivić, Iva Gregurić Đurišević, Martina Petras, Dajana Cik, Mirjana Grivić, Martina Šinko, Kristina Matoničkin Pecikozić, Helena Kajić Imbrišić

Pomoćnice u radu s djecom s teškoćama u razvoju: Biljana Posavec, Maja Puškaš, Marina Žufika

 

Pomoćno – tehničko osoblje

Poslovi prehrane djece sadrže: organiziranje i nabavu prehrambenih artikala, organiziranje i pripremanje obroka, serviranje hrane, svakodnevno održavanje prostora za pripremu obroka, posuđa za pripremanje i serviranje hrane te čuvanje prehrambenih artikala.

Za poslove prehrane odgovorna je kuharica.

Poslovi čišćenja obuhvaćaju: čišćenje unutarnjih prostora, podova, prozora i ostalih staklenih površina, namještaja i druge opreme, čišćenje i uređenje vanjskog okoliša te ostale poslove u svezi čišćenja i održavanja prostora i objekta vrtića te održavanje i uređivanje vanjskog prostora (okoliša) i objekta.

Za poslove čišćenja odgovorni su čistači/ice.

Kuharica: Mirjana Muić

Pomoćne kuharice/čistačice: Maja Ljubić, Marina Cvetković

Pomoćni kuhar/čistačDamir Stepić

Čistačica: Natalija Čiček

Poslovi tehničkog održavanja sadrže: održavanje uređaja i opreme za grijanje (kotlovnica), održavanje električnih, vodovodnih instalacija i opreme, gromobrana, manje popravke i druge poslove održavanja. Poslovi tehničkog održavanja povjereni su stručnim osobama.