Upravno vijeće

Upravljačko tijelo u dječjem vrtiću je Upravno vijeće.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

  1. uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Virje:
  1. predlaže Općinskom vijeću Općine Virje:
  1. donosi odluke i obavlja sljedeće poslove:

Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, odlukom o osnivanju dječjeg vrtića, Statutom i drugim općima aktima dječjeg vrtića.

Upravno vijeće ima pet članova. Tri člana imenuje Osnivač, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga i jednog člana biraju odgojitelji i stručni suradnici iz svojih redova. Članovi Upravnog vijeća imenuju se, odnosno biraju, na četiri  godine i mogu biti ponovno imenovani, odnosno birani.

Članovi Upravnog vijeća vrtića – 2020. – 2024.

  1. Kristina Filipović – predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica Osnivača
  2. Marko Kovačić – član, predstavnik Osnivača
  3. Danijel Botinčan – član, predstavnik Osnivača
  4. Martina Rengel – članica, predstavnica roditelja
  5. Željka Gabaj – članica, predstavnica odgojiteljica

 

Ravnatelj/ica

Ravnatelj/ica je poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića.

Ravnatelj/ica:

Ravnateljica: Maja Šobak

 

Odgojiteljsko vijeće 

Stručno tijelo u dječjem vrtiću je Odgojiteljsko vijeće i čine ga sve zaposlene odgojiteljice.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju dječjeg vrtića, Statutom i općim aktima dječjeg vrtića. Odgojiteljskom vijeću predsjedava ravnatelj ili druga osoba koju on ovlasti. Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama. Sjednice se sazivaju prema potrebi., a moraju se obavezno održati na početku i na kraju pedagoške godine.

Odgojiteljice: Željka Gabaj, Kristina Legradi, Marina Makar, Tamara Brežnjak, Marica Ljubić, Ana Ščapec, Nikolina Bezić Makar, Klara Grivić, Iva Gregurić Đurišević, Martina Petras, Dajana Cik, Mirjana Grivić

 

Pomoćno – tehničko osoblje

Poslovi prehrane djece sadrže: organiziranje i nabavu prehrambenih artikala, organiziranje i pripremanje obroka, serviranje hrane, svakodnevno održavanje prostora za pripremu obroka, posuđa za pripremanje i serviranje hrane te čuvanje prehrambenih artikala.

Za poslove prehrane odgovorna je kuharica.

Poslovi čišćenja obuhvaćaju: čišćenje unutarnjih prostora, podova, prozora i ostalih staklenih površina, namještaja i druge opreme, čišćenje i uređenje vanjskog okoliša te ostale poslove u svezi čišćenja i održavanja prostora i objekta vrtića te održavanje i uređivanje vanjskog prostora (okoliša) i objekta.

Za poslove čišćenja odgovorni su čistači/ice.

Kuharica: Mirjana Muić

Pomoćna kuharica/čistačica: Maja Ljubić

Pomoćni kuhar/čistačDamir Stepić

Čistačica: Natalija Čiček

Poslovi tehničkog održavanja sadrže: održavanje uređaja i opreme za grijanje (kotlovnica), održavanje električnih, vodovodnih instalacija i opreme, gromobrana, manje popravke i druge poslove održavanja. Poslovi tehničkog održavanja povjereni su stručnim osobama.